Gerbera Flower Square 

19.08.2017
© Marie Hoff
© Marie Hoff

Mönster på svenska / Pattern in English (US Terms)

Design: © Marie Hoff

Garn: Schachenmayr Catania, virknål/hooksize 3.5. 

Färger/Colours: A: Light Pink 0246, B: Teddy 0161, C: Princess 0398, D: Cream 0130, E: Flesh 0257  

lm = luftmaska (ch = chain)

m = maska (st = stitch)

sm = smygmaska (sl st = slip stitch)

fm = fast maska (sc = single crochet)

hst = halvstolpe (hdc = half double crochet)

st = stolpe (dc= double crochet)

dst = dubbelstolpe (tr = treble)

puffm = puffmaska (puffst = puffstitch)

relhst = reliefhalvstolpe (bphdc = backpost hdc)

Virka 2 lm med färg A.

Ch 2 with colour A

Varv 1: Virka 8 fm i 2:a lm från nålen, avsluta med 1 sm och 1 lm

Row 1: 8 sc in 2nd ch from the needle, sl st in 1st sc, 1 ch

Varv 2: Virka 2 fm i varje m, avsluta med 1 sm. Klipp av garnet och fäst. (= 16 m)

Round 2: 2 sc in each st, 1 sl st. Fasten off. (=16 sc)

Varv 3: Med färg B, virka 2 lm (= 1 hst) i valfri m, 1 lm, 1 puffm (= 3 omtag) i nästa m, 1 lm. Fortsätt virka *1 hst, 1 lm, 1 puffm, 1 lm*, fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a hst. Klipp av garnet och fäst

Round 3: Colour B, 1 hdc (1st hdc = 2 ch) in any sc, ch 1, 1 puffst (yo 3 times), ch 1. *1 hdc, ch 1, 1 puffst, ch 1*, *-*. Close with 1 sl st in 1:st hdc. Fasten off.


Varv 4: Med färg C, virka *2 lm (= 1 hst) mellan föregående varvs hst och puffm, 1 hst, 2lm, 1 sm i samma (= blomblad), 1 fm (mellan föregående varvs hst och puffm), 1 sm (mellan nästa puffm och hst)* . Fortsätt *-* varvet runt ( = 8 blomblad med 1 fm mellan). 

Round 4: Colour C, *1 hdc (= ch 2) between hdc and puffst from row 3, 1 hdc, ch 2, 1 sl st in same st (= petal), 1 sc (between puffst and hdc from row 3), 1 sl st (between next puffst and hdc from rnd 3). *-*, (= 8 petals with 1 sc between)


Varv 5: Med färg C, mellan blombladen, virka *1 fm i puffm (från varv 3), 3 lm, 1 fm (i nästa puffm från varv 3)*. Fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. (= 8 lm-bågar)

Round 5: Colour C (behind the petals): *1 sc in puffst from rnd 3, 3 ch, 1 sc in next puffst*. *-*, sl st i 1st sc (= 8 ch 3-sp)

Varv 6: Virka 1 sm till första lm-båge, nu ska det virkas 2 blomblad i varje lm-båge, *4 lm, 1 dst, 4 lm, 1 sm (= 1:a blombladet), 4 lm, 1 dst, 4 lm, 1 sm (= 2:a blombladet), 1 sm till nästa lm-båge*. Fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a lm. (= 16 blomblad) Klipp av garnet och fäst.

Round 6: Ch 1 into 1st ch-sp, *[4 ch, 1 tr, 4 ch, 1 sl st (= 1st petal), 4 ch, 1 tr, 4 ch, 1 sl st (= 2nd petal)], 1 sl st into next ch-sp*, *-*, finish with 1 sl st in 1st ch. Fasten off. (= 16 petals)

Varv 7: Färg D, virka *1 fm i fm mellan två blomblad från v 6, 3 lm, 1 fm i nästa fm, 3 lm, 1 fm i nästa fm, [9lm, 1 sm i samma fm]*. Fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Virka 1 sm till nästa lm-båge. (= 8 3lm-bågar, 4 9lm-öglor)

Round 7: Colour D, *1 sc in sc between two petals from rnd 6, ch 3, 1 sc in next sc, ch 3, 1 sc in next sc, [ch 9, 1 sl st in the same sc]*, *-*, finish with a sl st in 1st sc. 1 sl st in next ch-sp. (= 8 ch3-sp, 4 ch9-"loops")

Varv 8: Virka i lm-bågen 3 hst (1:a hst = 2 lm), 3 hst i nästa lm-båge, (i 9lm-bågen) 1 hst, 4 st, 3 dst, 4 st, 1 hst*. Fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a hst. Klipp av garnet. (= 24 hst, 4 blomblad)

Round 8: *In ch-sp 3 hdc (1st hdc = ch 2), in next ch-sp 3 hdc, (in ch9-sp) 1 hdc, 4 dc, 3 tr, 4 dc, 1 hdc*, *-*, finsh with 1 sl st in 1st hdc. Fasten off. (24 hdc, 4 petals)

Varv 9: Färg E, börja virka i 1:a hst mellan två blomblad, *5 st tillsammans (d v s, börja virka 1 st, hoppa över sista genomdragningen, börja på nästa st o s v, sista genomdragningen görs genom alla 5 st samtidigt), 1 lm, (hoppa över 1 hst) 5 hst, 1 lm, 1 hst (i 3:e dst), 1 lm, 5 hst (hoppa över sista hst), 1 lm*. Fortsätt *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 5 st tillsammans. Klipp av garnet. (= 44 hst, 8 lm, 4 5st-tilsammans)

Round 9: Colour E, in 1 st hdc between two petals, *5 tr together, ch 1, (skip 1 hdc) 5 hdc, ch 1, 5 hdc, (skip last hdc), ch 1*, *-*, 1 sl st i 5 dc together. Fasten off. (= 44 dc, ch 8, 4 5 dc:s together).

Varv 10: Färg B, börja virka runt de 5 st tillsammans: *1 puffm (3 omtag med garnet, dra igenom all öglorna + 1 lm), 1 fm runt lm-bågen, 6 fm (OBS! missa inte 1:a hst från föregående varv), 1 fm runt lm-bågen, 1 puffm runt hst (= hörnet), 1 fm i lm-bågen, 6 fm, 1 fm runt lm-bågen*. Fortsätt *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 1:a puffm. Klipp av garnet. (= 8 puffm, 64 fm)

Round 10: Colour B, join yarn round 5 dc together: *1 puffst (yarn over 3 times, pull through all loops on hook + 1 ch), 1 sc in ch sp, 6 sc (Be careful not to skip the 1st hdc from previous row!), 1 sc in ch sp, 1 puffst round hdc (= corner), 1 sc in ch sp, 6 sc, 1 sc in ch sp*, *-*, 1 sl st in 1st puffst. Fasteno off. (= 8 puffst, 64 sc)

Varv 11: Färg D, börja virka i 1:a puffm från v 10, fm virkas i bakre m-bågarna: *1 fm, 1 fm (mellan puffm och nästa fm), 8 fm, 1 fm i lm-bågen, 1 lm, 1 fm i puffm (= hörnet), 1 lm, 1 fm i lm-bågen, 8 fm, 1 fm (mellan fm och puffm) (= 24 fm)*. Fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. (= 96 fm)

Round 11: Colour D, join yarn i 1st puff st from row 10, sc in back loops: *1 sc, 1 sc (between puff st and the next sc), 8 sc, 1 sc i ch sp, 1 ch, 1 sc i puffst (= corner), 1 ch, 1 sc in ch sp, 8 sc, 1 sc (between sc and puff st) (= 24 sc), *-*. Finish with a 1 sl st in 1st pufst. (= 96 sc)

Varv 12: Virka *11 st (1:a st = 3 lm), 1 st i lm-bågen, [1 st , 1 lm, 1 st] i fm över puffm  (= hörnet), 1 st i lm-bågen, 10 st*. Fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a st. Klipp av garnet. (= 100 st, 4 lm-bågar)

Round 12: *11 dc (1st dc = 3 ch), 1 dc in ch sp, [1dc, 1 ch, 1 dc] in sc above puffst  (= corner), 1 dc in ch sp, 10 dc*, *-*. Finish with 1 sl st in 1st dc. Fasten off. (= 100 dc, 4 ch sp)

Varv 13: Färg C, börja virka i valfritt hörn (lm-båge): *1 fm, 3 fm, (hoppa över 1 m), 1 dst (i den 5:e främre m-bågen från v 10), 2 fm, (hoppa över 1 m), 1 dst (i samma m-båge), 2 fm, (hoppa över 1 m), 1 dst (i samma m-båge)

Round 13: Colour C, join yarn in any corner ch sp:  *1 sc, 3 sc, (skip 1 st) 1 tr (in 5th front loop from row 10), 2 sc, (skip 1 st) 1 tr (in same front loop), 2 sc, (skip 1 st) 1 tr (in same front loop).

Forts. varv 13: 2 fm, (hoppa över 1 m) 1 tredst runt puffm från v 10, 2 fm, (hoppa över 1 m) 1 dst (i den 5:e främre m-bågen från v 10), 2fm, (hoppa över 1 m) 1 dst (i samma m-båge), 2 fm, (hoppa över 1 m) 1 dst (i samma m-båge), 3 fm, 1 fm i lm-hörnet, 1 lm*. Fortsätt *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Klipp av garnet. (= 24 dst, 4 tredst, 80 fm, 4 lm-bågar)

Continuing round 13: 2 sc, (skip 1 st) 1 dtr round puffst from row 10, 2 sc, (skip 1 st) 1 tr (in 5th front loop from row 10), 2 sc, (skip 1 st) 1 tr (in same front loop), 2 sc, (skip 1 st) 1 tr (in same front loop), 3 sc, 1 sc in ch sp-corner, 1 ch*, *-*, finish with 1 sl st in 1st sc. Fasten off. (= 24 tr, 4 dtr, 80 sc, 4 corner ch sp).

Varv 14: Färg A, börja virka i valfritt lm-hörn: *1 hst, 1 lm, 1 hst (= hörn), 4 relhst bakrifrån, 1 sm (i dst från v 13), [3 lm, 1 sm i sm, 4 lm, 1 sm i samma sm, 3 lm, 1 sm i samma sm = picot-blomma], 

Round 14: Colour A, join yarn i any ch st-corner: *1 hdc, 1 ch, 1 hdc (=corner), 4 bphdc, 1 sl (in tr from row 13), [3 ch, 1 sl st in sl st, 4 ch, 1 sl st in same sl st, 3 ch, 1 sl st in same sl st = picot-flower],

Forts. v 14: 2 relhst bakifrån, 1 sm (i dst), [-], 2 relhst bakifrån, 1 sm (i dst) [-], 2 relhst bakifrån, 1 sm (i dst) [-], 2 relhst bakifrån, 1 puffm (med 4 omtag runt nålen + 1 lm) (runt tredst från v 13), 2 relhst bakifrån, 1 sm (i dst) [-], 2 relhst bakifrån, 1 sm (i dst) [-], 2 relhst bakifrån, 1 sm (i dst) [-], 4 relhst bakifrån*. Fortsätt *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 1:a hst. Klipp av garnet.(= 24 picot-blommor, 4 puffm, 8 hst, 8 lm-bågar, 80 relhst bakifrån)

Continuing round 14: 2 bphdc, 1 sl st (in tr), [-], 2 bphdc, 1 sl st (in tr) [-], 2 bphdc, 1 sl st (in tr) [-], 2 bphdc, 1 puffst (yo 4 times + 1 ch) round dtr from row 13, 2 bphdc, 1 sl st (in tr), [-], 2 bphdc, 1 sl st (in tr) [-], 2 bphdc, 1 sl st (in tr) [-], 4 bphdc*, *-*. Finish with 1 sl st in 1st hdc. Fasten off. (= 24 picot-flowers, 4 puffst, 8 hdc, 80 bphdc).

Varv 15: Färg B, börja virka i valfritt hörn 1 st, 1 lm, 1 st (= hörn), virka sedan st runt hela rutan. Över varje blomma virkas 1 lm i stället för 1 st. Avsluta med 1 sm i 1:a st. (= 96 st, 28 lm-bågar)

Round 15: Colour B, join yarn in any ch sp-corner, 1 dc, 1 ch, 1 dc (= corner), then dc in each st around the square. Above each flower 1 ch instead of 1 dc. Finish with 1 sl st in 1st dc. (= 96 dc, 28 ch sp)

Varv 16: Virka st runt hela rutan, även i lm-bågarna, hörnen virkas 1 st, 1 lm 1 st. Klipp av garnet och fäst. (= 132 st).

Round 16: Dc around the square, 1 dc in each ch-sp, corners: 1 dc, 1 ch, 1 dc. Fasten off and weave in ends. (= 132 dc)

Om man vill virkar man "ytliga smygmaskor" runt blombladen på varv 8, d v s smygmaskor runt varje st och hst.

Optional you can surface sl st around each dc and hdc from round 8.